Привіт, гість!
[увійти]
Договір публічної оферти

Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ» , що діє на підставі статуту та свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, іменований надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Виконавець в порядку та на умовах визначених даним Договором зобов’язується надати Замовнику послуги спрямовані на підвищення його професійного рівня, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги.
  2. Замовником за цим Договором може бути як сам Замовник або особа, вказана Замовником в запиті.
  3. Послуги, що надаються за цим Договором, включають комплекс спеціальних занять та заходів спрямованих на покращення Замовником рівня володіння обраним курсом навчання.
 2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
  1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
  2. Замовлення послуг з вивчення іноземної мови відбувається шляхом направлення Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв’язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця чи безпосередньо звернувшись до офісу Виконавця.
  3. Одночасно з надсиланням запиту на надання послуг Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».
  4. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов’язково мають погодити наступне:
   • прізвище, ім’я Замовника/особи, в інтересах якої діє замовник;
   • обрана програма навчання;
   • порядок оплати (повна/часткова, готівкова/безготівкова)
 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ
  1. Специфікація програми (назва курсу, кількість годин, тривалість заняття), за якою надаються послуги, зазначається в рахунку-фактурі або в Заявці.
  2. Послуги надаються у приміщеннях Виконавця або в онлайн/віртуальному форматі, що залежить від обраного навчального курсу.
  3. Вартість навчальних матеріалів не входить у вартість навчання.
  4. Тривалість продукту та інших послуг:
   • Групові заняття.
   • Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Заняття починаються згідно із затвердженим розкладом.
   • У разі пропуску Замовником занять із будь-яких причин не обумовлених з Виконавцем за 3 дні до курсу – сплачені кошти не повертаються.
   • Пропущені заняття не відпрацьовуються.
 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Виконавець зобов’язується:
   • Надати Замовнику відповідні програми, розклад навчання та все необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1.
   • Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття із Замовником.
   • Видати на прохання Замовника, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат), за умови присутності Замовником на більше 80% занять.
  2. Виконавець має право:
   • Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються.
   • Відмовити в наданні послуг за договором у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги або порушення умов сплати за послуги.
   • Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.
   • У будь-який момент відмовити Замовнику в надані послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги Виконавцю належно виконувати свої обов’язки, а Замовникам — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.
   • Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.
   • На період надання Послуг змінювати викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання.
  3. Замовник зобов’язується:
   • У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
   • Дотримуватися/забезпечити дотримання Правил школи під час перебування на заняттях.
  4. Замовник має право:
   • Користуватися Послугами Виконавця для вивчення обраного курсу відповідно до положень цього Договору.
   • Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.
   • Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.
   • Замовник має право обрати зручний для нього варіант сплати послуг згідно запропонованих варіантів (графік оплати, готівковий та безготівковий розрахунок)
 5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  1. Вартість послуг за умовами цього Договору зазначена в рахунку-фактурі, який сформовано згідно Заявки Замовника. Вартість послуг встановлюється у національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються у національній валюті України.
  2. Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця.
  3. Оплата курсів здійснюється шляхом зарахування на разрахунковий рахунок ТОВ МАСМО фіксованої вартості з кожного курсу майбутнім учасником заходу.
  4. Сплатити участь учасник може повністю (всю вартість) або частково (предоплату).
  5. Вартість курсів становить від 3000 до 16000 грн в залежності від тривалості курсу і спеціалізації.
  6. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, що встановлені Виконавцем.
  7. Замовник може обрати частковий спосіб оплати. В такому випадку Сторони встановлюють відповідний графік оплати послуг. Виконавець має право призупинити надання послуг за цим Договором у випадку прострочення Замовником строку внесення платежу згідно встановленого графіку.
  8. Політика повернення коштів за навчання:
   • У разі пропуску Замовником занять із будь-яких причин не обумовлених з Виконавцем за 3 дні до курсу – сплачені кошти не повертаються. Виконавець може прийняти рішення про повернення сплачених коштів або “заморозку” вже оплачених занять.
   • Кошти повертаються тим самим методом, яким Замовник сплатив за послуги.
 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові відповідно до умов цього Договору.
 7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
  1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов’язань відсувається в часі до моменту завершення дії таких обставин.
 8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
  1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.
 9. ІНШІ УМОВИ
  1. Цей Договір є договором публічної оферти в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.
  2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на сторінці https://edumed.org.ua в мережі Інтернет.
  3. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.
  4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем.
 10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

  ТОВ «Міжнародна академія сучасної медичної освіти»
  ЄДРПОУ: ‎44660866
  П\р: UA383052990000026005045018505
  Банк: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
  МФО: 305299


ПАРТНЕРИ:
Med Exim
Esaote
Med Exim
Brightfield Endoscopes
Ukr Diagnostic

Навчання
 • OS Linux v
 • PHP 8.1.28
 • MySQLi 10.5.25-MariaDB-deb11-log
 • Час 19:17
 • Кешування Виключено
 • Gzip Виключено
 • Перегляди статей 45

Академія

Є питання? Пишіть!